Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania Sklepu Internetowego carollacome.pl, działającego pod adresem: www.carollacome.pl, prowadzonego przez carolla.come Karolinę Pajor-Szymańską, ul. Szymanowskiego 57a/5, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 749-193-83-10, REGON: 366982287.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego carollacome.pl jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży Towarów dokonywanej w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie  przepisami prawa polskiego.
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym,
  b) umożliwieniu zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia,
  c) prowadzeniu Newslettera.
 6. Przed wypełnieniem Formularza Zamówienia lub Formularza Rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 7. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem „loginu” i „hasła”. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie Internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@carollacome.pl.
 8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu Internetowego.
 9. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne Informacje o Produktach, podane na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach Konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. DEFINICJE
 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.carollacome.pl.
 3. SPRZEDAWCA - carolla.come Karolina Pajor-Szymańska, ul. Szymanowskiego 57a/5, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-193-83-10, REGON: 366982287, e-mail: kontakt@carollacome.pl, telefon: 504 733 522, wpisaną do CEiDG.
 4. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego carollacome.pl.
 5. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego carollacome.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KUPUJĄCY - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego carollacome.pl.
 7. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego carollacome.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera. 
 8. UŻYTKOWNIK - każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego carollacome.pl.
 9. KONTO - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym carollacome.pl oznaczony „loginem” i „hasłem”, służący zawieraniu Umów Sprzedaży.
 10. FORMULARZ REJESTRACJI - dostępny w Sklepie Internetowym carollacome.pl Formularz, umożliwiający Użytkownikowi utworzenie Konta.
 11. PRODUKT/TOWAR - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego carollacome.pl.
 12. INFORMACJE - Informacja o Produkcie, znajdująca się przy zdjęciu Produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego Produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.
 13. KOSZYK - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka.
 14. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - dostępny w Sklepie Internetowym carollacome.pl Formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia. 
 15. ZAMÓWIENIE - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego carollacome.pl oferta zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego carollacome.pl lub zawarta bezpośrednio w miejscu handlu o charakterze obwoźnym.
 17. PROMOCJA - ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 18. BON TOWAROWY - kupon uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia w Sklepie Internetowym carollacome.pl określonych Towarów, w określonej kwocie i określonym terminie.
 19. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu.
 20. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych Produktów.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE 
 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego carollacome.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Konto e-mail jest niezbędne do dokonania zakupu Produktu.
 3. Sklep Internetowy carollacome.pl  przechowuje pliki Cookies na komputerze Użytkownika w celu utrzymania sesji, dzięki której Użytkownik może płynnie poruszać się po każdej stronie Sklepu Internetowego, nie tracąc przy tym zapisanych Produktów w Koszyku oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności Sklepu Internetowego.

IV. REJESTRACJA
 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym carollacome.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie, Użytkownik powinien wypełnić Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) Adres e-mail,
  b) Imię,
  c) Nazwisko,
  d) Adres do wysyłki,
  e) Numer telefonu,
   f) Login,
  g) Hasło.
 4. Oprócz danych wskazanych w pkt. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:
  a) Nazwę firmy,
  b) NIP.
 5. Rejestracja w Sklepie jest jednorazowa - przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się „loginem” (indywidualnym identyfikatorem - adresem poczty elektronicznej/e-mail Klienta) i „hasłem” ustalonym przez niego w Formularzu Rejestracyjnym. „Login” oraz „hasło” stanowią dane poufne. 
 6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól Formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone indywidualne Konto Użytkownika.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Sklepie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.
 8. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sklepu.
 9. Aktualizowanie lub modyfikowanie danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym może być dokonywane przez Klienta przy wykorzystaniu „loginu” i „hasła” służących logowaniu się przez Klienta w celu dokonania Zamówienia.
 10. W trakcie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o Promocjach i nowościach w Sklepie, na adres mailowy podawany przy rejestracji. 
 11. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w rozdz. I.

V. ZAMÓWIENIA
 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym carollacome.pl jest możliwe 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.
 2. Sklep Internetowy carollacome.pl prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym carollacome.pl są oryginalne, fabrycznie nowe oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 4. Osobami upoważnionymi do składania Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym carollacome.pl są Klienci posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Serwisu.
 5. Sklep Internetowy carollacome.pl nie jest jedynym narzędziem komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Produkty prezentowane na stronach Sklepu mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia Zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Produktów. 
 6. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Wybór Produktów jest możliwy z następujących kategorii: NOWOŚCI, BIŻUTERIA, KAMIENIE NATURALNE, PROMOCJE oraz KREATOR BIŻUTERII. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka.
 7. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
 8. Aby sfinalizować Zamówienie należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, potwierdzić zapoznanie się z poszczególnymi oświadczeniami Zamówienia, a następnie wybrać opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. 
 9. W przypadku Produktów Specjalnych, dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
 10. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem zweryfikowania i przekazania do realizacji przyjętego Zamówienia.
 11. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać Towar osobiście w miejscu ustalonym wcześniej ze Sprzedającym, jednak oddalonym od siedziby Sprzedającego nie więcej niż 5 km.
 12. Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych Produktów.
 13. Kupujący powinien wycofać lub zmodyfikować złożone Zamówienie telefonicznie pod numerem tel.: 504 733 522 lub e-mailem: kontakt@carollacome.pl.
 14. Nie jest możliwe dokonanie anulowania Zamówienia Produktu, który został już wysłany.
 15. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie po godz. 13:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 16. W przypadku Produktów specjalnych wykonywanych na Zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym. 
 17. Sprzedawca informuje Klienta, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w okresie 2 dni od daty otrzymania Zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru lub całości Zamówienia. 
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń, w każdym z następujących przypadków:
  a) Formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób,
  b) Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.
 19. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta).
 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Klienta z tytułu Zamówienia.

VI. PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym carollacome.pl wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.
 3. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym carollacome.pl jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. 
 4. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z Dokumentem Sprzedaży, to jest rachunkiem lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 6. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  a)  płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
  b)  płatność za pobraniem. 
 7. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega, iż wysłanie Towaru przesyłką za pobraniem jest możliwe tylko dla Towarów do wartości 100 zł. Towary o większej wartości będą wysyłane po uprzedniej płatności na konto Sprzedawcy.
 9. Płatność przelewem bankowym polega na dokonaniu przez Kupującego wpłaty na odpowiednie konto Sprzedającego: ING Bank Śląski S.A. 87 1050 1517 1000 0023 1415 5025, w tytule przelewu podając następujące dane: imię, nazwisko oraz numer Zamówienia.
 10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ppkt. „a” pkt. 6 rozdz. VI, Produkty wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ppkt. „b” pkt. 6 rozdz. VI, Produkty są wysyłane w ciągu 2 dni roboczych po złożeniu Zamówienia przez Kupującego.
 12. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ppkt. „a” punktu 6 i pkt. 9 rozdz. VI, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 2 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, wtedy Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. Jeżeli Kupujący oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia. 
 13. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu Internetowego carollacome.pl obsługiwane są za pośrednictwem platformy shopGold dostępnej pod adresem www.shopgold.pl, wykorzystywanej przez firmę Studio Komputerowe KAMELIA-NET z siedzibą we Włocławku, przy ul. Letniej 28g, 87-809 Włocławek, NIP: 888-002-25-34, REGON: 340268274, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

VII. DOSTAWA
 1. Dostawa Towaru na terenie Polski zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 2 dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy, z wyłączeniem Towarów indywidualizowanych na życzenie Klienta, w odniesieniu do których termin realizacji Zamówienia wynosi 25 dni roboczych, które to terminy w pewnych przypadkach mogą ulec wydłużeniu. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności gotówką (za pobraniem) dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie do 2 dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy carollacome.pl może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy.
 2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,
  b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
  c) odbiór osobisty zamówionych Produktów (tylko po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą i tylko na zasadach ujętych w pkt. 11 rozdz. V niniejszego Regulaminu).
 3. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. 
 5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 8. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy, dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem inny termin dostawy. 
 9. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący Dowód zakupu/zawarcia transakcji (rachunek lub faktura VAT).
 10. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisać odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 504 733 522, bądź na adres e-mail: kontakt@carollacome.pl. 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, m.in. w odniesieniu do Umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Do skutecznego odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1 rozdz. VIII, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Oświadczenie można złożyć na gotowym FORMULARZU ODSTĄPIENIA OD UMOWY, którego wzór dostępny jest w sekcji POMOC - zakładka „Do pobrania” lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
 4. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w powyższym pkt. 3, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności. 
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą,
  b) Klient odstępując od Umowy zobowiązany jest do zwrotu kompletnego, pełnowartościowego Towaru w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia,
  c) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu,
  d) koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący,
  e) Sprzedawca gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, stanowiące równowartość najtańszego oferowanego sposobu doręczenia przesyłki do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.  
  f) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do czasu otrzymania Towaru z powrotem,
  g) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami,
  h) w przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  i) zwroty Towarów przy odstąpieniu od Umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  a) potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail:  Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, niniejszego Regulaminu w wersji PDF, wzoru Formularza odstąpienia od Umowy w wersji PDF, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od Umowy,
  b) dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: Dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, niniejszego Regulaminu, wzoru Formularza odstąpienia od Umowy. 
 8. Postanowienia niniejszego rozdziału nie stosuje się do Klientów nie będących Konsumentami - w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

IX. REKLAMACJA - RĘKOJMIA
 1. W przypadku Umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Klient traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. 
 4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 5. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest odesłanie Towaru wraz z Formularzem reklamacyjnym, który powinien zawierać: dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na gotowym FORMULARZU REKLAMACYJNYM, którego wzór dostępny jest w sekcji POMOC - zakładka „Do pobrania” lub w innej formie pisemnej.
 6. Koszty wysyłki reklamowanego Towaru ponosi Kupujący.
 7. Reklamacje należy kierować na adres: carolla.come Karolina Pajor-Szymańska, ul. Szymanowskiego 57a/5, 47-206 Kędzierzyn-Koźle lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontakt@carollacome.pl.
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu, w którym została złożona (od odbioru przesyłki z reklamacją). Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 10. W przypadku, gdy reklamacja nie może być rozpatrzona w terminie, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego rozdziału, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta, informując go jednocześnie o powodach opóźnienia i planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym jednak niż 30 dni roboczych.
 11. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub przy braku takiej możliwości wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość poniesionych kosztów lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru.
 12. W przypadku braku uznania reklamacji, koszty naprawy Towaru oraz przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
 13. Reklamacji nie podlega:
  a) Towar z wadami jawnymi, widocznymi już w momencie sprzedaży, jak również oznaczony jako II gatunek, 
  b) Towar z wadami zgłoszonymi po czasie, tj. po 12 miesiącach od momentu ich wykrycia,
  c) Towar z wadami, które zostały wykryte po 2 latach od zakupu.                           
 14. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

X. WYMIANA
 1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego Towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
 3. Odsyłany Towar powinien być kompletny i pełnowartościowy.
 4. Wszczęcie procedury wymiany Towaru rozpoczyna się z chwilą przesłania na adres Sprzedawcy stosownego zgłoszenia. Zgłoszenie można złożyć na gotowym FORMULARZU WYMIANY TOWARU, którego wzór dostępny jest w sekcji POMOC - zakładka „Do pobrania” lub w innej formie pisemnej.
 5. Wymiana Towaru jest realizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym Towarem, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania. 
 6. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu Internetowego carollacome.pl.

XI. USŁUGA NEWSLETTERA
 1. Każdy Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi Newslettera świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu drogą mailową wszelkich informacji dotyczących działalności Sklepu.
 3. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter na stronie internetowej Sklepu carollacome.pl.
 5. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera udostępnianego przez Sklep Internetowy carollacome.pl. 

XII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie Internetowym carollacome.pl są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L. Nr 119, str. 1) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym carollacome.pl jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta w Sklepie oraz dokonywanie zakupów w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależenie od transakcji w ramach Sklepu.
 4. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Dane osobowe przechowywane są w Serwisie carollacome.pl w czasie funkcjonowania Konta oraz po jego usunięciu w czasie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także rozpatrywania skarg i wniosków Użytkowników wynikających z Umowy, w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w sekcji „Polityka prywatności” Sklepu Internetowego carollacome.pl.

XIII. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego carollacome.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego carollacome.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu Internetowego carollacome.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

XIV. PRZERWY TECHNICZNE
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego carollacome.pl spowodowany siłą wyższą. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu Internetowego carollacome.pl spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego carollacome.pl. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa (w tym zmiany ich wykładni lub interpretacji) lub w celu usprawnienia działania Sklepu, a także poprawy ochrony prywatności Użytkowników Serwisu (Klientów Sklepu Internetowego) i zapobieganiu nadużyciom. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego carollacome.pl.
 3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych od daty uzyskania Informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej Umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
 5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do obowiązującego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego carollacome.pl.
 6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

ZAPISZ SIĘ I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ OFERTĄ! Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

© CAROLLA.COME 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.